ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN (« Algemene Voorwaarden »)

Onderhavig webplatform www.MySeniors.be wordt uitgebaat door de vennootschap

Home Sweet Homes BVBA.
Maatschappelijke zetel:
Forumlaan, 15/60 te 1020 Laken (Brussel) België

Uitbatingszetel:
Auguste Reyerslaan, 156 te 1030 Schaarbeek (Brussel) België

Telefoon +32 (0) 2 445 59 40
BTW: BE0649.844.273

GELIEVE DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN AANDACHTIG TE LEZEN VOORAFGAAND AAN ELK GEBRUIK VAN DIT WEBPLATFORM.


Door het gebruik van het webplatform www.MySeniors.be, engageert u zich uitdrukkelijk om te handelen in overeenstemming met deze algemene voorwaarden. U aanvaardt dat u hierdoor gebonden bent en dat de vennootschap Home Sweet Homes deze voorwaarden op elk moment kan veranderen, conform de bepalingen van de huidige voorwaarden.

Wij nodigen u uit om regelmatig na te gaan of wijzigingen werden aangebracht aan de huidige Algemene Voorwaarden.

Zonder uw akkoord over de huidige algemene voorwaarden, is het u niet toegestaan dit webplatform te gebruiken.

Eigendom en auteursrechten


Tenzij anders wordt bepaald is het huidige webplatform, en alle teksten, afbeeldingen, merknamen, logo’s en andere inhoud (hierna aangeduid als ‘inhoud van het webplatform’) beschermd door de auteursrechten van de vennootschap Home Sweet Homes bvba, met voorbehoud van alle rechten.

Voor geen enkel element dat deel uitmaakt van het webplatform mag men ervan uit gaan dat het voor deze merken enig gebruiksrecht of enige licentie verleent, op welke juridische grond dan ook, zonder voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van de vennootschap Home Sweet Home of, desgevallend, van een derde partij aan wie het merkhouderschap toekomt.

Gebruik van de website

De vennootschap Home Sweet Homes verleent u het recht om inhoud die ter beschikking wordt gesteld op het webplatform, te visualiseren, te downloaden en te printen, onder volgend voorbehoud en voorwaarden:


1) dit recht wordt u enkel verleend voor uw persoonlijk, niet-commercieel, gebruik

2) u heeft niet het recht om inhoud van het webplatform te wijzigen

3) elke affichage of afdruk van inhoud van het webplatform moet de vermelding dragen ‘© 2015, MySeniors.be by Homesweethomes. « All rights reserved »,

4) U heeft niet het recht om de vermeldingen van de auteursrechten, van een merk of elke andere eigendomsindicatie die Home Sweet Homes op de inhoud van het webplatform heeft geplaatst, te schrappen of te wijzigen.

5) Tenzij zulks gebeurt in overeenkomst met deze algemene voorwaarden, heeft u niet het recht om inhoud van het webplatform te reproduceren, te verdelen of te afficheren, noch om werken te vervaardigen die onmiddellijk hiervan zijn afgeleid.


Tenzij ze het voorwerp uitmaken van een uitdrukkelijke toestemming zoals hierboven vermeld, is elke reproductie, overdracht, kopij, heruitgave, herverdeling of elke verzending van inhoud van het webplatform, geheel of gedeeltelijk, strikt verboden, zonder de voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van de vennootschap Home Sweet Homes bvba.

Een dergelijke vraag tot toestemming kan u richten aan de vennootschap Home Sweet Homes op het volgende adres:

Director of Business Development
Home Sweet Homes BVBA. Forumlaan, 15/60
1020 Laken (Brussel)
België
Email: contact@myseniors(dot)be

U verklaart en garandeert dat het gebruik dat u zal maken van het webplatform in overeenstemming zal zijn met de huidige licentie, dat het de rechten van een derde niet zal schenden of zal nabootsen, dat het niet zal leiden tot het niet-nakomen van contractuele of wettelijke verplichtingen ten opzichte van derden en dat het geen overtreding met zich meebrengt van de van toepassing zijnde wetten.

U verbindt er zich uitdrukkelijk toe om de vennootschap Home Sweet Homes bvba schadeloos te stellen voor elke aansprakelijkheid tegenover elke derde die het gevolg is van elk gebruik dat u zou maken van de inhoud van het webplatform op een manier die niet in overeenstemming is met de huidige algemene voorwaarden. U garandeert dat u ouder bent dan dertien jaar en dat u over de juridische capaciteit beschikt om de huidige overeenkomst af te sluiten en om dit webplatform te gebruiken overeenkomstig alle bepalingen van deze voorwaarden.

Het gebruik van het webplatform in overeenstemming met de huidige algemene voorwaarden is gratis voor zijn gebruikers voor wat betreft het zoeken van woongelegenheden of diensten, het delen van voorkeuren met zijn naasten, en voor de vragen tot inschrijving op de gemeenschappelijk georganiseerde wachtlijst van het platform.

Het webplatform bevat evenwel links naar websites van derden, die de eigendom zijn van en worden uitgebaat door adverteerders, partners van de onafhankelijke prestatieverstrekkers.

Het is mogelijk dat deze derden het betalen van een heffing eisen voor het gebruik van sommige gedeelten van de inhoud of van sommige diensten die worden aangeboden op hun internetsite.

Het is dus uw verantwoordelijkheid om, vooraleer een transactie met een derde te vervolgen, elke verificatie uit te voeren die u nodig of opportuun zou achten om na te gaan of een vergoeding verschuldigd zal zijn.

Wanneer de vennootschap Home Sweet Homes op het webplatform details verstrekt over prijzen, wordt deze informatie enkel verstrekt ten titel van indicatie en gemakshalve. In geen enkel geval garandeert de vennootschap Home Sweet Homes de juistheid van dergelijke informatie en in geen enkel geval kan Home Sweet Homes worden beschouwd als betrokken bij de websites van de desbetreffende derden.

Uitsluiting van garantie en beperking van aansprakelijkheid

De vennootschap Home Sweet Homes gaat geen enkele verbintenis aan, van welke aard ook, over de relevantie van het geheel of een gedeelte van de inhoud van het platform in verhouding tot om het even welk doel, elke inhoud van de site wordt geleverd ‘as such’ en in de maximaal door het toepasbare recht toegestane mate. De vennootschap Home Sweet Homes sluit expliciet elke garantie uit, zelfs impliciet, van handelskwaliteit, of van geschiktheid voor een bepaald gebruik en de vennootschap Home Sweet Homes sluit uitdrukkelijk elke garantie uit en gaat geen enkele verbintenis aan over de juistheid van de inhoud van het webplatform of de afwezigheid van namaak. Geen enkele bepaling van de huidige voorwaarden kan er afbreuk aan doen dat de aansprakelijkheid van de vennootschap Home Sweet Homes totaal wordt uitgesloten voor:

a) Overlijden of lichamelijke schade veroorzaakt door verwaarlozing

b) Fraude

c) Bedrog of zware fout

d) Elke andere aansprakelijkheid die niet kan worden uitgesloten in het kader van het van toepasbare recht.

Onder voorbehoud van wat voorafgaat, gebruikt u het webplatform op eigen risico en de vennootschap Home Sweet Homes of derden die informatie en elementen verschaffen voor publicatie in de inhoud van het webplatform, kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor nadeel of schade, van welke aard dan ook, die voortvloeien uit het gebruik dat u maakt van het webplatform en/of van zijn inhoud. Hierin is begrepen, maar zonder dat de navolgende opsomming uitputtend is, elk nadeel of elke schade, direct of indirect, die wordt toegewezen als sanctie of incidenteel, net als elk inkomensverlies, verlies van exploitatieresultaten of –winsten, verlies van cliënteel, gegevens, contracten of geldelijke middelen, nadeel of schade die betrekking heeft, op welke manier ook, op gelijk welke werkonderbreking, of op de dienst, op de website, op het gebruik of de resultaten van het gebruik van het webplatform en dit op om het even welke grond van aansprakelijkheid, burgerlijk, delictueel of contractueel (bijvoorbeeld, zelfs door verwaarlozing). Sommige rechtssystemen laten geen uitsluitingen of beperkingen van aansprakelijkheid toe voor schade, bijzondere incidenten of voor bedrog. Het is dus mogelijk dat de beperkingen hierboven u niet tegenstelbaar zijn.

Links naar andere sites

Het webplatform bevat links naar websites van derden. De gelinkte sites staan niet onder het toezicht van de vennootschap Home Sweet Homes en de vennootschap Home Sweet Homes is niet aansprakelijk voor de inhoud van deze gelinkte sites.

De vennootschap Home Sweet Homes verschaft deze links voor gebruikscomfort.

De gelinkte sites zijn eigendom van en worden gehouden door adverteerders en onafhankelijke prestatievertrekkers van diensten. Daardoor kan de vennootschap Home Sweet Homes u niet garanderen dat u tevreden zal zijn over hun producten, hun diensten of hun handelspraktijken.

Het is dus uw verantwoordelijkheid om, vooraleer over te gaan tot een transactie met een derde, elke verificatie uit te voeren die u nodig of opportuun acht.

Gebruik van meeting rooms, telematische informatie en andere discussiefora

Het is mogelijk dat het webplatform akkoord gaat om inhoud te bevatten die wordt voorgesteld door zijn gebruikers en ook om hun ervaringen met woongelegenheden op het platform te plaatsen, net als andere mededelingen en boodschappen van algemene aard (de ‘Berichten van de Gebruikers’) in meeting rooms (‘chat rooms’), diensten voor telematica-informatie (‘bulletin boards’) of in andere fora.

Voor het geval het webplatform MySeniors.be dergelijke diensten zou verschaffen, verbindt u er zich uitdrukkelijk toe dergelijke diensten alleen te gebruiken om passende gebruikersberichten te sturen, die verband houden met het voorwerp van het desbetreffende forum.

De vennootschap Home Sweet Homes kijkt de berichten van de gebruikers, die worden geplaatst op of verspreid via haar webplatform, na en controleert ze, of het nu gaat om de chat rooms, de bulletin boards of om andere communicatieplatforms.

Ze behoudt zich nochtans het recht voor om elke bericht van een gebruiker en/of elke inhoud van de website terug te trekken zonder voorafgaande kennisgeving, om welke reden dan ook en zonder enige inspraak of overleg.

Ze kan geen enkele aansprakelijkheid dragen die verband houdt met dergelijke berichten van gebruikers die aan haar controle zouden ontsnappen.

Hierna vindt u een niet-uitputtende lijst van types van berichten van gebruikers, die ongeoorloofd zijn of verboden op het webplatform.

De vennootschap Home Sweet Homes behoudt zich het recht voor deze lijst op elk moment te wijzigen, net als over te gaan tot elk onderzoek en, zonder overleg of inspraak, over te gaan tot elke gerechtelijke actie tegen wie deze bepaling overtreedt, met inbegrip, zonder dat deze opsomming uitputtend is, van het terugtrekken van de gewraakte mededeling en het ontzeggen van het recht op gebruik van het webplatform aan de personen in overtreding.

Volgende lijst bevat de berichten van gebruikers die een van de volgende kenmerken vertonen:

· Manifest beledigend zijn voor de gemeenschap van de internetgebruikers, zoals inhoud die aanzet tot racisme, tot fanatisme, tot haat of tot elk fysiek geweld tegen groepen of individuen

· Stalken of aanzetten tot stalken van een persoon, daarin begrepen de overdracht van ongevraagde publicitaire boodschappen (‘junk mail’), kettingbrieven, of van het massaal verzenden van ongevraagde berichten (‘spamming’), belastende of beledigende berichten die informatie bekend maken waarvan u weet dat ze bedrieglijk of misleidend is

· Aanzetten tot ongeoorloofde activiteiten of tot misbruik, obsceen gedrag of bedreigingen

· Aanzetten tot ongeoorloofd of niet toegestaan kopiëren van werken van derden die beschermd zijn door auteursrechten, bijvoorbeeld door het verschaffen van piraatversies van informaticaprogramma’s of links naar dergelijke programma’s of naar informatie die het mogelijk maakt in te gaan tegen procedés die door de fabrikant werden geïnstalleerd ter bescherming tegen kopiëren, of door het verschaffen van piraatversies van muziek of van links naar files met piraatversies van muziek

· Pagina’s bevatten met beperkte toegang of toegang mits een paswoord, verborgen pagina’s of afbeeldingen (die niet door een link afkomstig zijn van of leiden naar andere pagina’s), instructies of informatie leveren die verband houden met ongeoorloofde activiteiten, zoals fabricatie of aankoop van ongeoorloofde wapens, inbreuk op iemands privéleven, of het vervaardigen of leveren van informaticavirussen

· Een gedrag vormen dat kan worden beschouwd als misdadig, dat valt onder de burgerlijke aansprakelijkheid van de persoon of dat in overtreding is van de wet of een inbreuk betekent op de rechten van een derde in elk ander land

· Opzetten, zonder onze voorafgaandelijke schriftelijke toestemming, van handelsactiviteiten en of van verkoopactiviteiten, zoals wedstrijden, ‘sweepstake’, ruilhandel, publiciteit en sneeuwbalverkoop

Wanneer u berichten van gebruikers inschrijft op of verspreidt via het webplatform, verleent u uitdrukkelijk aan de vennootschap Home Sweet Homes en aan zijn aangeslotenen het onherroepelijke recht om deze berichten van gebruikers beschikbaar te maken; deze berichten kunnen dus vrij worden gebruikt, gekopieerd, vertaald en verspreid op andere manieren zonder uw toestemming, op elke mogelijke drager en onder elke mogelijke vorm, met oogmerken van promotie en publiciteit.

U verbindt er zich toe om geen elementen of informatie in te schrijven of te verspreiden waarop een derde auteursrechten bezit, tenzij mits de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de desbetreffende derde, en u verbindt er zich toe om de vennootschap Home Sweet Homes schadeloos te stellen en te vrijwaren voor elke eis die voortvloeit uit een overtreding van uwentwege van de bepalingen in deze clausule of die er verband mee houdt.

Beleid van melding en terugtrekking voor ongeoorloofde inhoud

Het webplatform MySeniors.be functioneert op basis van melding en terugtrekking. Bij bezwaar of tegenwerping van uw kant betreffende elementen of inhoud die zich bevindt op het webplatform, met inbegrip van de berichten van gebruikers, of indien u denkt dat elementen of inhoud die op het webplatform zijn geplaatst een overtreding inhouden van de auteursrechten waarvan u de houder bent, wordt u verzocht ons onmiddellijk te contacteren, met inachtneming van onze procedure voor melding en aanpassing.


Privacy

Elke informatie van persoonlijke aard die door u of door de vennootschap Home Sweet Homes geplaatst wordt op het huidige webplatform, zal gebruikt worden in overeenstemming met ons beleid voor bescherming van de privacy en van de regels betreffende GDPR.

Indien u uw gegevens op het platform wil vernietigen, gelieve dan een mail te sturen naar contact@myseniors (dot)be

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Het webplatform, met uitzondering van de links naar websites van derden, wordt gecontroleerd door de vennootschap Home Sweet Homes bvba.

Door het online plaatsen van het webplatform www.MySeniors.be en door uw gebruik ervan, komen de vennootschap Home Sweet Homes en uzelf uitdrukkkelijk overeen dat elk geschil, elk bezwaar of alle andere problemen die voortvloeien uit het gebruik dat u maakt van het webplatform, of die ermee verband houden, onder de Belgische en Europese wetgeving vallen. U aanvaardt dat elk verhaal dat u tegen de vennootschap Home Sweet Homes zou zoeken en dat voortvloeit uit de werking of het gebruik van haat webplatform, of er verband mee houdt, voor de bevoegde rechtbanken van Brussel wordt gebracht met het oog op een oplossing.

Wijzigingen

De vennootschap Home Sweet Homes kan regelmatig, en dit zonder overleg of inspraak, wijzigingen, toevoegingen of schrappingen aanbrengen in de huidige algemene voorwaarden, en in elk onderdeel ervan, telkenmale ze dit nodig acht voor technische of juridische doeleinden of doeleinden van algemene reglementering, zoals in hoofde van wijzigingen die worden aangebracht aan verstrekte diensten of aan de aard of de opbouw van haar webplatform. Elke verandering wordt u gemeld door de vennootschap Home Sweet Homes met een redelijke voorafgaande kennisgevingstermijn.

Vervolgens engageert u er zich uitdrukkelijk toe gebonden te zijn door de op die manier gewijzigde algemene voorwaarden.

De maatschappij Home Sweet Homes kan op elk moment, elk aspect van de dienstverlening van haar webplatform onderbreken, wijzigen of stopzetten, met inbegrip van de beschikbaarheid van elke optie, databank of inhoud.

De vennootschap Home Sweet Homes kan ook grenzen opleggen voor sommige opties en dienstverleningen of uw mogelijkheid van toegang tot het geheel of een gedeelte van haar webplatform of van elke andere internetsite van de vennootschap Home Sweet Homes beperken, zonder hiervoor aansprakelijk te zijn, om technische redenen of om veiligheidsredenen, of wanneer we van mening zijn, zonder overleg of inspraak, dat u een van de bepalingen van de huidige algemene voorwaarden, een wet of een reglement overtreedt of wanneer we beslissen een dienstverlening stop te zetten.

Elk verder gebruik door u van het webplatform van de vennootschap Home Sweet Homes, nu of na het afficheren van een dergelijke melding van verandering, geldt als aanvaarding door u van de wijzigingen in kwestie.

Gebruiksvoorwaarden van de software voor mobiele apparatuur

Gedeelten van de software voor mobiele apparatuur van de vennootschap Home Sweet Homes kunnen dragers gebruiken die beschermd zijn door auteursrechten en waarvan het gebruik wordt erkend door de vennootschap Home Sweet Homes.

Bovendien zijn bijzondere voorwaarden van toepassing op sommige applicaties van MySeniors.be voor mobiele apparatuur. Gelieve de gebruiksvoorwaarden te raadplegen van de software voor mobiele apparatuur om de toepasbare juridische voorwaarden te kennen en de specifieke adviezen voor de applicaties van MySeniors.be.

Algemene bepalingen

Voor het geval een gedeelte van de huidige algemene voorwaarden volgens het toepasbare recht ongeldig of ontoepasbaar zou worden verklaard, met inbegrip van de uitsluitingen van garantie en de beperkingen van aansprakelijkheid die hierboven werden genoemd, en waarvan de lijst niet uitputtend is, zal worden beschouwd dat de ongeldige of ontoepasbare bepalingen in kwestie zullen vervangen worden door geldige en toepasbare bepalingen die het best in overeenstemming zijn met de oorspronkelijke clausule, terwijl de andere bepalingen van de huidige algemene voorwaarden volledig van kracht blijven.

De vennootschap Home Sweet Homes zal het recht hebben om rechten, plichten en verplichtingen af te staan, over te dragen, in onderaanneming te geven, waarbij de huidige algemene voorwaarden van kracht blijven. Dergelijk recht wordt aan u niet verleend.

U stemt ermee in dat noch de huidige algemene voorwaarden noch het gebruik van het webplatform tussen de vennootschap Home Sweet Homes en uzelf een vennootschap, een gemeenschappelijke onderneming, een arbeidscontract of een mandaat creëren.

De huidige algemene voorwaarden zijn beschikbaar in de taal van de website. De specifieke versie van de algemene voorwaarden waarover u uw akkoord geeft zal niet individueel worden bewaard door de vennootschap Home Sweet Homes.

Brussel, 4 november 2019