PRIVACYBELEID
Update op 21 mei 2024

1. Partijen en doel

Home Sweet Homes BVBA (hierna "MySeniors.be" of de "Verantwoordelijke voor de verwerking")
Forumlaan, 15/60
ECB/ BTW : BE0649.844.273
Mail : contact@myseniors.be
Telefoon : +32 (0) 2 445 59 40

MySeniors.be stelt dit privacybeleid op om de gebruikers van de website gehost op het volgende adres: https://myseniors.be (hierna de "Site") op een transparante manier te informeren over hoe persoonlijke gegevens worden verzameld en verwerkt door MySeniors.be.

De term 'Gebruiker' verwijst naar elke gebruiker, zijnde een natuurlijke persoon of rechtspersoon, die op enigerlei wijze de Website bezoekt of ermee interageert.

Als zodanig bepaalt MySeniors.be alle technische, juridische en organisatorische middelen en doeleinden voor de verwerking van de persoonsgegevens van Gebruikers. MySeniors.be verbindt zich er daarbij toe alle noodzakelijke maatregelen te nemen om een verwerking van persoonsgegevens te waarborgen die in overeenstemming is met de Wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens (hierna de 'Wet') en de Europese Verordening van 26 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (hierna de 'Reglement').

MySeniors.be is vrij om elke natuurlijke of rechtspersoon te kiezen die de persoonsgegevens van de gebruikers op zijn verzoek en voor zijn rekening verwerkt (hierna de "Verwerker"). In voorkomend geval verbindt MySeniors.be zich ertoe een Verwerker te selecteren die voldoende garanties biedt met betrekking tot de technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen voor de verwerking van persoonsgegevens, in overeenstemming met de Wet en de Reglement.

2. Verwerking van persoonlijke gegevens

Het gebruik van de Site door de Gebruikers kan de mededeling van persoonlijke gegevens met zich meebrengen. De verwerking van deze gegevens door MySeniors.be, als Verantwoordelijke voor de verwerking, of door de dienstverleners die handelen in naam en voor rekening van MySeniors.be, zal in overeenstemming zijn met de Wet en de Reglement.

De persoonsgegevens zullen door MySeniors.be, worden verwerkt, overeenkomstig de hieronder vermelde doeleinden, via :

het gebruik van cookies,
de registratie van persoonlijke gegevens in onze database (gevoelige gegevens worden versleuteld)

3. Doel van de verwerking van persoonlijke gegevens

Overeenkomstig artikel 13 van de Verordening worden de doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens aan de Gebruiker meegedeeld en zijn de volgende :

Voorbeeld :

1. Zorgen voor de uitvoering van de aangeboden en overeengekomen diensten op de Site
2. Zorgen voor de controle van de uitvoering van de aangeboden diensten
3. Marketingactiviteiten en promotionele informatie uitvoeren na voorafgaande toestemming van de Gebruiker en tot de intrekking van deze toestemming, bijvoorbeeld het versturen van promoties over de producten en diensten van de Verantwoordelijke voor de verwerking
4. Beantwoorden van vragen van de Gebruiker
5. Statistieken maken om de website, de aangeboden diensten en de interne organisatie te verbeteren
6. De kwaliteit van de Site en de aangeboden producten en/of diensten door de Verantwoordelijke voor de verwerking verbeteren
7. Een betere identificatie van de interesses van de Gebruiker mogelijk maken

4. Persoonsgegevens die kunnen worden verwerkt

Gebruiker stemt ermee in dat MySeniors.be tijdens het bezoek en gebruik van de Site de volgende persoonsgegevens verzamelt en verwerkt volgens de modaliteiten en principes beschreven in dit Privacybeleid :

Voorbeeld :

1. De informatie van Gebruikers die zij verstrekken voor contractuele doeleinden en om de goede uitvoering van wederzijdse verplichtingen mogelijk te maken, namelijk naam, voornaam, adres, IBAN-nummer en bankgegevens... en meer in het algemeen alle informatie die vrijwillig door de Gebruiker wordt verstrekt
2. De informatie van Gebruikers door het invullen van formulieren of door contact op te nemen via telefoon, e-mail of andere middelen, bijvoorbeeld de naam, het adres, het e-mailadres en het telefoonnummer van de Gebruikers
3. Wat betreft elk bezoek van de gebruikers aan de Site, de automatisch verzamelde informatie is :
a. het IP-adres, het type en model van de browser, de tijdzone, het besturingssysteem;
b. alle informatie met betrekking tot de pagina's die de Gebruiker op de Site heeft bezocht, namelijk de URL, de navigatietijd...

5. Toestemming

Door de Site te bezoeken en te gebruiken, verklaart de Gebruiker dat hij kennis heeft genomen van en zijn vrije, specifieke, geïnformeerde en ondubbelzinnige toestemming heeft gegeven voor de verwerking van zijn persoonsgegevens. Deze toestemming betreft de inhoud van dit Privacybeleid.

De toestemming wordt gegeven door de positieve handeling waarbij de Gebruiker het selectievakje aanvinkt dat een hyperlink naar het Privacybeleid bevat. Deze toestemming is een essentiële voorwaarde om bepaalde handelingen op de Site uit te voeren of om de Gebruiker in staat te stellen een contractuele relatie aan te gaan met MySeniors.be. Elk contract dat MySeniors.be en een Gebruiker bindt met betrekking tot de op de Site aangeboden diensten en goederen, is onderworpen aan de acceptatie van het Privacybeleid door de Gebruiker.

De Gebruiker stemt ermee in dat de Verantwoordelijke voor de Verwerking zijn persoonsgegevens verwerkt en verzamelt, overeenkomstig de modaliteiten en principes die in dit Privacybeleid zijn opgenomen, die hij op de Site heeft verstrekt of bij de door MySeniors.be aangeboden diensten, voor de hierboven aangegeven doeleinden.

De Gebruiker heeft het recht om zijn toestemming op elk moment in te trekken. Het intrekken van de toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de eerder gegeven toestemming.

6. Bewaartermijn voor persoonlijke gegevens van gebruikers

Overeenkomstig artikel 13 §2 van de Verordening en de Wet, bewaart de Verwerkingsverantwoordelijke de persoonsgegevens slechts gedurende een redelijke termijn die nodig is om de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt te vervullen.

Deze periode is in elk geval korter dan: 3 ans

7. Ontvangers van gegevens en bekendmaking aan derden

Persoonlijke gegevens kunnen worden doorgegeven aan gemachtigden, medewerkers, onderaannemers of leveranciers van MySeniors.be die adequate gegevensbeveiligingsgaranties bieden en die samenwerken met MySeniors.be in het kader van het vermarkten van producten of het leveren van diensten. Ze handelen onder de directe autoriteit van MySeniors.be en zijn met name verantwoordelijk voor het verzamelen, verwerken of uitbesteden van deze gegevens.

In alle gevallen respecteren de ontvangers van de gegevens en degenen aan wie deze gegevens zijn bekendgemaakt de inhoud van dit Privacybeleid. MySeniors.be verzekert dat zij deze gegevens alleen zullen verwerken voor de voorziene doeleinden, op discrete en veilige wijze.

Indien de gegevens worden bekendgemaakt aan derden voor direct marketing- of prospectiedoeleinden, zal de gebruiker hierover vooraf worden geïnformeerd, zodat hij zijn toestemming kan geven voor het gebruik van deze persoonsgegevens.

8. Data Protection Officer (DPO)

De persoon die is aangesteld als Functionaris voor Gegevensbescherming of Data Protection Officer (hierna "DPO") : Frank Vandenbreede

De rol van de DPO is om ervoor te zorgen dat de nationale en supranationale bepalingen met betrekking tot de verzameling en verwerking van persoonsgegevens correct worden nageleefd.

De DPO kan als volgt worden gecontacteerd :

contact@myseniors.be

9. Rechten van de gebruiker

Op elk moment kan de gebruiker zijn rechten uitoefenen door een e-mail te sturen naar het volgende adres : contact@myseniors.be, of een brief te sturen per post, vergezeld van een kopie van zijn identiteitskaart naar het volgende adres : Forumlaan, 15/60 te Brussel 1020

a. Recht op toegang

Overeenkomstig artikel 15 van de Verordening garandeert MySeniors.be het recht van de Gebruiker op toegang tot zijn persoonsgegevens. De Gebruiker heeft het recht om toegang te krijgen tot de genoemde persoonsgegevens en tot de volgende informatie :

 • de doeleinden van de verwerking ;
 • de categorieën van persoonsgegevens die worden verwerkt ;
 • de ontvangers of categorieën van ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn verstrekt of zullen worden verstrekt, in het bijzonder ontvangers die gevestigd zijn in derde landen of internationale organisaties ;
 • indien mogelijk, de beoogde bewaartermijn van de persoonsgegevens of, indien dat niet mogelijk is, de criteria die worden gehanteerd om deze termijn te bepalen ;
 • het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, inclusief profilering, bedoeld in artikel 22, leden 1 en 4 van de Verordening, en, ten minste in dergelijke gevallen, nuttige informatie over de onderliggende logica, evenals het belang en de verwachte gevolgen van die verwerking voor de betrokkene.

De Verwerkingsverantwoordelijke kan de betaling van redelijke kosten eisen, gebaseerd op de administratieve kosten voor elke extra kopie die door de Gebruiker wordt gevraagd.

Wanneer de Gebruiker dit verzoek elektronisch indient (bijvoorbeeld via het e-mailadres), worden de gegevens in een gangbaar elektronisch formaat verstrekt, tenzij de Gebruiker anders verzoekt.

De kopie van zijn gegevens zal uiterlijk een maand na ontvangst van het verzoek aan de Gebruiker worden meegedeeld.

b. Recht op rectificatie

MySeniors.be garandeert het recht van de gebruiker op rectificatie en verwijdering van persoonsgegevens.

Overeenkomstig artikel 16 van de Verordening kunnen onjuiste, onnauwkeurige of niet-relevante gegevens te allen tijde worden gecorrigeerd of verwijderd. De gebruiker voert eerst zelf de noodzakelijke wijzigingen door via zijn gebruikersaccount/ander, tenzij deze niet zelfstandig kunnen worden uitgevoerd, in welk geval het verzoek kan worden ingediend bij MySeniors.be.

Overeenkomstig artikel 19 van de Verordening stelt de Verwerkingsverantwoordelijke elke ontvanger aan wie de persoonsgegevens zijn verstrekt, in kennis van elke rectificatie van de persoonsgegevens, tenzij een dergelijke mededeling onmogelijk blijkt of onevenredige inspanningen vergt. De verwerkingsverantwoordelijke verstrekt de betrokkene informatie over deze ontvangers indien deze daarom verzoekt.

c. Recht op verwijdering

De gebruiker heeft het recht om zijn persoonlijke gegevens zo snel mogelijk te laten verwijderen in de gevallen die zijn opgesomd in artikel 17 van de Verordening.

Wanneer de verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens openbaar heeft gemaakt en deze moet verwijderen zoals bepaald in de vorige paragraaf, neemt de verwerkingsverantwoordelijke, rekening houdend met de beschikbare technologieën en de kosten van uitvoering, redelijke maatregelen, waaronder technische maatregelen, om andere verwerkingsverantwoordelijken die deze persoonsgegevens verwerken, te informeren dat de betrokkene heeft verzocht om het wissen door deze verwerkingsverantwoordelijken van elke link naar deze persoonsgegevens, of van elke kopie of reproductie ervan.

De twee voorgaande paragrafen zijn niet van toepassing voor zover deze verwerking noodzakelijk is :

 • voor de uitoefening van het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie;
 • om te voldoen aan een wettelijke verplichting die de verwerking vereist die is voorzien bij Unierecht of bij het recht van de lidstaat waaraan de verwerkingsverantwoordelijke onderworpen is, of voor de uitvoering van een taak van algemeen belang of die valt onder de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de verwerkingsverantwoordelijke is opgedragen;
 • voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen.

Overeenkomstig artikel 19 van de Verordening brengt de verwerkingsverantwoordelijke elke ontvanger aan wie persoonsgegevens zijn verstrekt, op de hoogte van elke verwijdering van persoonsgegevens of van elke beperking van de verwerking, tenzij een dergelijke mededeling onmogelijk blijkt te zijn of onevenredige inspanningen vergt. De verwerkingsverantwoordelijke verstrekt de betrokkene informatie over deze ontvangers indien deze daarom verzoekt.

d. Recht op beperking van de verwerking

De gebruiker heeft het recht om de verwerking van zijn persoonsgegevens te beperken in de gevallen vermeld in artikel 19 van de Verordening. Overeenkomstig artikel 19 van de Verordening brengt de verwerkingsverantwoordelijke elke ontvanger aan wie de persoonsgegevens zijn verstrekt op de hoogte van elke beperking van de verwerking, tenzij een dergelijke kennisgeving onmogelijk blijkt te zijn of onevenredige inspanningen vereist. De verwerkingsverantwoordelijke verstrekt de betrokkene informatie over deze ontvangers indien daarom wordt verzocht.

Overeenkomstig artikel 19 van de Verordening meldt de verwerkingsverantwoordelijke aan elke ontvanger aan wie de persoonsgegevens zijn verstrekt elke beperking van de verwerking, tenzij een dergelijke mededeling onmogelijk blijkt te zijn of onevenredige inspanningen vergt. De verwerkingsverantwoordelijke verstrekt de betrokkene informatie over deze ontvangers indien deze daarom verzoekt.

e. Recht op gegevensoverdraagbaarheid

In overeenstemming met artikel 20 van de Verordening hebben gebruikers het recht om van MySeniors.be persoonsgegevens over henzelf te ontvangen in een gestructureerd, veelgebruikt en machinaal leesbaar formaat. Gebruikers hebben het recht om deze gegevens over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke, zonder dat MySeniors.be dit belemmert, in de gevallen zoals voorzien in de Verordening.

Wanneer de gebruiker zijn recht op gegevensoverdraagbaarheid uitoefent zoals beschreven in de voorgaande paragraaf, heeft hij het recht om te eisen dat persoonsgegevens rechtstreeks van de ene verwerkingsverantwoordelijke naar de andere worden doorgegeven, indien dit technisch mogelijk is.

Het uitoefenen van het recht op gegevensoverdraagbaarheid laat het recht op verwijdering onverlet. Dit recht is niet van toepassing op verwerking die nodig is voor de uitvoering van een taak van algemeen belang of die valt onder de uitoefening van openbaar gezag waarvoor de verwerkingsverantwoordelijke is gemachtigd.

Het recht op gegevensoverdraagbaarheid doet geen afbreuk aan de rechten en vrijheden van derden.

f. Recht van verzet en geautomatiseerde individuele besluitvorming

De Gebruiker heeft te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens vanwege zijn specifieke situatie, inclusief gegevensautomatisering uitgevoerd door MySeniors.be. Overeenkomstig artikel 21 van de Verordening zal MySeniors.be de persoonsgegevens niet langer verwerken, tenzij er dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking zijn die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van de Gebruiker, of voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van juridische claims.

Wanneer persoonsgegevens worden verwerkt voor direct marketingdoeleinden, heeft de Gebruiker te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens voor dergelijke direct marketingdoeleinden, inclusief profilering voor zover deze verband houdt met dergelijke direct marketing.

Wanneer het betrokkene bezwaar maakt tegen de verwerking voor direct marketingdoeleinden, worden de persoonsgegevens niet langer voor deze doeleinden verwerkt.

g. Recht op klagen

De Gebruiker heeft het recht een klacht in te dienen over de verwerking van zijn persoonsgegevens door MySeniors.be bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, bevoegd voor het Belgische grondgebied. Meer informatie is te vinden op de website: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be.

Een klacht kan worden ingediend op de volgende adressen :

Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
Tel. + 32 2 274 48 00
Fax. + 32 2 274 48 35
E-mail : contact@apd-gba.be

De Gebruiker kan ook een klacht indienen bij de rechtbank van eerste aanleg in zijn woonplaats.

10. Cookies

Een 'Cookie' is een bestand dat tijdelijk of permanent op de harde schijf van de Gebruiker wordt geplaatst tijdens het bekijken van de Website, met het oog op een latere verbinding. Dankzij de cookies herkent de server de computer van de Gebruiker. Cookies kunnen ook worden geïnstalleerd door derden waarmee MySeniors.be samenwerkt.

Sommige van de cookies die door MySeniors.be worden gebruikt, zijn noodzakelijk voor de goede werking van de Website, andere verbeteren de ervaring van de Gebruiker.

De Gebruiker kan cookies aanpassen of uitschakelen door zijn browser in te stellen.

Door de Website te gebruiken, stemt de Gebruiker uitdrukkelijk in met het beheer van cookies zoals beschreven in dit artikel.

a. Algemene principes

Een 'cookie' is een bestand dat tijdelijk of permanent op de harde schijf van de gebruiker wordt geplaatst tijdens het bezoeken van de website, met als doel om later verbinding te maken. Dankzij cookies herkent de server de computer van de gebruiker.

Cookies kunnen ook worden geïnstalleerd door derden waarmee MySeniors.be samenwerkt.

Sommige van de cookies die door MySeniors.be worden gebruikt, zijn noodzakelijk voor de goede werking van de website, andere helpen de gebruikerservaring te verbeteren.

De gebruiker kan cookies aanpassen of uitschakelen door zijn browserinstellingen aan te passen.

Door de website te gebruiken, stemt de gebruiker uitdrukkelijk in met het beheer van cookies zoals beschreven in dit artikel.

b. Type cookies en doel

Verschillende soorten cookies worden gebruikt door MySeniors.be op de website :

 • Technische cookies : ze zijn nodig voor de werking van de website, maken de communicatie van ingevoerde gegevens mogelijk en zijn bedoeld om het navigeren van de gebruiker te vergemakkelijken ;
 • Cookies voor statistische metingen en publieksbereik : deze cookies maken de herkenning van de gebruiker mogelijk en worden gebruikt om het aantal gebruikers van de website gedurende een bepaalde periode te tellen. Omdat ze ook het browsegedrag aangeven, zijn ze een effectief middel om de navigatie van de gebruiker te verbeteren door hem voorstellen en aanbiedingen te tonen die hem kunnen interesseren. Ze stellen MySeniors.be ook in staat om mogelijke bugs op de website op te sporen en te corrigeren.
 • Functionele cookies : deze cookies vergemakkelijken het gebruik van de website door bepaalde ingevoerde keuzes te onthouden (bijvoorbeeld de gebruikersnaam of de taal) ;
 • Tracking cookies : MySeniors.be maakt gebruik van tracking cookies via Google Analytics om de interactie van gebruikers met de inhoud van de website te meten en anonieme statistieken te produceren. Deze statistieken stellen MySeniors.be in staat om de website te verbeteren. Google ondersteunt de uitleg van deze cookies op het volgende adres : http://www.google.nl/intl/en_uk/policies/privacy/

c. Bewaartermijn cookies

De cookies worden bewaard voor de tijd die nodig is voor het bereiken van het beoogde doel. De cookies die mogelijk op de harde schijf van de gebruiker worden opgeslagen, samen met hun bewaartermijn, zijn als volgt :

- "_stripe_mid" : 1 jaar ;
- "_stripe_sid" : tijdens het online betaalproces ;
- "_fbp" : 3 maanden ;
- "ga" : 2 jaaren ;
- "_gid" : alleen voor de duur van de sessie ;
- "cit_search" : 7 dagen ;
- "con_email" : 7 dagen ;
- "con_firstname" : 7 dagen ;
- "con_lastname" : 7 dagen ;
- "con_message" : 7 dagen ;
- "login" : 1 maand ;
- "hasConsent" : 1 jaar ;
- "MySeniors" : alleen voor de duur van de sessie ;

d. Beheer van cookies

Indien de Gebruiker niet wenst dat de Website cookies op zijn harde schijf plaatst, kan hij deze eenvoudig beheren of verwijderen door de instellingen van zijn browser aan te passen. De browserinstellingen maken het ook mogelijk voor de Gebruiker om een melding te ontvangen zodra een Website cookies gebruikt, en zo te beslissen of hij dit accepteert of weigert.

Als de Gebruiker bepaalde cookies uitschakelt, aanvaardt hij dat de Website mogelijk niet optimaal werkt. Sommige delen van de Website kunnen dan niet bruikbaar zijn of slechts gedeeltelijk.

Als de Gebruiker dus bepaalde cookies wil beheren en/of verwijderen, kan hij dat doen door de volgende link(s) te gebruiken :

Voor gebruikers met een browser die :

 • Internet Explorer : http://windows.microsoft.com/en-us/windows-vista/block-or-allow-cookies
 • Microsoft Edge : http://windows.microsoft.com/en-gb/windows-10/edge-privacy-faq
 • Chrome : https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=fr
 • Firefox : https://support.mozilla.org/fr/kb/activer-desactiver-cookies-preferences
 • Safari : https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=fr_CA

Als de Gebruiker niet wil dat Google Analytics-cookies worden gebruikt, wordt hij uitgenodigd om zijn browser dienovereenkomstig te configureren op de volgende website: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

11. Beperking van de aansprakelijkheid van de Gegevensverwerker

De website kan links bevatten naar andere websites die eigendom zijn van derden die niet verbonden zijn met MySeniors.be. De inhoud van deze sites en de naleving ervan met betrekking tot de wet en regelgeving vallen niet onder de verantwoordelijkheid van MySeniors.be.

De wettelijke voogd moet uitdrukkelijke toestemming geven voordat een minderjarige jonger dan 16 jaar informatie of persoonlijke gegevens op de website mag verstrekken. MySeniors.be raadt ten zeerste aan dat de wettelijke voogden van minderjarigen verantwoord en veilig internetgebruik bevorderen. De verwerkingsverantwoordelijke kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het verzamelen en verwerken van informatie en persoonsgegevens van minderjarigen jonger dan 16 jaar waarvan de toestemming niet daadwerkelijk wordt gedekt door die van hun wettelijke ouders, of voor onjuiste gegevens - met name met betrekking tot leeftijd - die door minderjarigen worden ingevoerd. In geen geval worden persoonsgegevens verwerkt door de verwerkingsverantwoordelijke als de gebruiker aangeeft dat hij jonger is dan 16 jaar.

MySeniors.be is niet verantwoordelijk voor het verlies, de corruptie of diefstal van persoonlijke gegevens veroorzaakt door bijvoorbeeld virussen of als gevolg van computeraanvallen.

12. Toepasselijk recht en jurisdictie

Op deze Privacy Policy is uitsluitend Belgisch recht van toepassing. Eventuele geschillen zullen worden voorgelegd aan de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van de maatschappelijke zetel van MySeniors.be.

13. Contact

Voor alle vragen of klachten met betrekking tot dit privacybeleid kan de gebruiker contact opnemen met de verwerkingsverantwoordelijke via het volgende adres : contact@myseniors.be